Chính sách bảo mật

1. Thỏa thuận của bạn với Chính sách Bảo mật

 • Hiệp định: Bằng cách sử dụng dịch vụ, người dùng đồng ý với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này và có thể được chúng tôi sửa đổi theo thời gian, lưu ý rằng chúng tôi sẽ hỏi bạn một cách riêng biệt, khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết của bạn. bạn đồng ý nhận thông tin quảng cáo từ: (a) chúng tôi và; (b) các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ bên thứ ba mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin chi tiết của bạn.
 • Các sửa đổi: Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi thay đổi đó được thông báo trên Trang web. Do đó, chúng tôi khuyến khích bạn thỉnh thoảng truy cập Chính sách Bảo mật này để đảm bảo rằng bạn biết về phiên bản hiện tại và bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi có thể thực hiện.

2. Thông tin nào được thu thập và nhằm mục đích gì

 • Chi tiết đăng ký: Là một phần của quy trình mở tài khoản của Người dùng trên Trang web và để cho phép chúng tôi cung cấp Dịch vụ của mình cho bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi tên người dùng, mật khẩu, email hợp lệ và quốc gia cư trú. Khi bạn đã kích hoạt thành công tài khoản của mình, bạn có thể thêm thông tin cá nhân bổ sung vào tài khoản người dùng của mình, bao gồm nhưng không giới hạn: tên, ngày sinh, giới tính cũng như trang chủ của bạn, tên hồ sơ người dùng Twitter và cả thêm chi tiết ‘về tôi’ mặc dù không có điều nào trong số này là bắt buộc để duy trì một tài khoản đang hoạt động.
 • Thu thập dữ liệu đang diễn ra: Ngoài ra, khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi nắm bắt và lưu trữ một số thông tin cá nhân nhất định bao gồm thông tin về hoạt động của bạn trên Trang web và thông tin được lưu giữ trên (các) Thiết bị mà bạn sử dụng để cho phép chúng tôi nâng cao Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Chúng tôi cũng sử dụng ‘cookie’ và chính sách ‘cookie’ của chúng tôi được giải thích bên dưới.
 • Lưu trữ dữ liệu: Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn miễn là cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này, bao gồm bất kỳ khoảng thời gian lưu giữ lịch sử nào có thể được yêu cầu cho các mục đích pháp lý. Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ Người dùng của chúng tôi nhiều hơn mức cần thiết cho các mục đích của chúng tôi và các chính sách quản lý dữ liệu của chúng tôi bao gồm việc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi không còn yêu cầu. Nếu bạn đóng (hoặc nếu chúng tôi đóng) tài khoản Người dùng của bạn với chúng tôi, chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian 24 (hai mươi bốn) tháng để cho phép chúng tôi đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý và quy định của mình cũng như tự bảo vệ mình trước bất kỳ khiếu nại nào. Thông tin cá nhân không cần thiết cho những mục đích này sẽ bị xóa sau khoảng thời gian này.
 • Mục đích: Chúng tôi, các thành viên của Nhóm công ty, các chi nhánh của chúng tôi và các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi hoặc thay mặt cho bạn sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiến hành công việc kinh doanh của chúng tôi và cung cấp Dịch vụ cho bạn. Cụ thể, điều này bao gồm các mục đích sau (nhưng chúng tôi cũng có quyền sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác phụ trợ hợp lý cho việc kinh doanh cung cấp Dịch vụ cho bạn):
  • Để cung cấp thông tin và / hoặc Dịch vụ cho bạn;
  • Mục đích xác định và xác minh;
  • Phân tích và nghiên cứu thống kê;
  • Nghiên cứu và phát triển;
  • Tiếp thị, nghiên cứu thị trường, khảo sát khách hàng và lập hồ sơ khách hàng;

3. Điều kiện xử lý thông tin cá nhân

 • Điều kiện: Chúng tôi sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn vì nhiều lý do, mỗi lý do được quy định bởi luật bảo vệ dữ liệu liên quan.
 • Bằng lòng: Việc xử lý thông tin cá nhân của bạn trước hết là cần thiết để chúng tôi cung cấp Dịch vụ cho bạn. Đôi khi, chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý thông tin cá nhân một cách rời rạc, trong trường hợp này, thông tin cá nhân của bạn sẽ được xử lý theo sự đồng ý đó và bạn sẽ có thể rút lại sự đồng ý này bằng văn bản bất kỳ lúc nào. Ví dụ, bạn sẽ cần có sự đồng ý của mình để gửi cho bạn các thông tin liên lạc tiếp thị và quảng cáo.
 • Thực hiện hợp đồng, tuân thủ nghĩa vụ pháp lý: Chúng tôi cũng có thể cần thiết để xử lý thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để thực hiện hợp đồng (chẳng hạn như Điều khoản và Điều kiện khi bạn mở Tài khoản Người dùng) hoặc để chúng tôi tuân thủ các trách nhiệm pháp lý khác nhau của mình
 • Quyền lợi hợp pháp: Cuối cùng, chúng tôi cũng có thể xử lý thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi cho rằng việc xử lý đó là vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi và luôn luôn miễn là việc xử lý như vậy sẽ không làm phương hại đến lợi ích, quyền và tự do của bạn. Các ví dụ về việc chúng tôi xử lý theo lợi ích hợp pháp sẽ bao gồm: (i) khi chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các công ty trong Tập đoàn của chúng tôi sau khi tái cấu trúc hoặc cho các mục đích quản trị nội bộ; (ii) nơi chúng tôi xác định các công ty nhất định có thể cung cấp cho bạn các lợi ích bổ sung đối với dịch vụ của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin có giá trị về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi; (iii) xử lý nhằm mục đích đảm bảo an ninh mạng và thông tin, bao gồm ngăn chặn truy cập trái phép vào mạng truyền thông điện tử của chúng tôi ;; (iv) tuân thủ các yêu cầu pháp lý và luật định.

4. Chia sẻ, tiết lộ thông tin và người nhận

 • Tiết lộ cụ thể: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn như sau:
  • Cho bất kỳ người nhận nào nếu luật pháp hoặc cơ quan quản lý yêu cầu;
  • Cho bất kỳ cơ quan quản lý hoặc cơ quan có thẩm quyền nào;
  • Cho các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi hoặc thay mặt chúng tôi;
  • Cho các bên thứ ba với mục đích tiếp thị, miễn là bạn đã đồng ý hoặc không phản đối, tùy từng trường hợp, như được mô tả trong Phần 9 dưới đây;
  • Cho bất kỳ bên thứ ba nào mua chúng tôi hoặc doanh nghiệp của chúng tôi hoặc bất kỳ bộ phận nào của chúng tôi hoặc doanh nghiệp của chúng tôi;
  • Nếu chúng ta tin tưởng một cách thiện chí rằng hành động đó là cần thiết:
   i. Để tuân thủ bất kỳ luật nào hoặc tuân thủ quy trình pháp lý do chúng tôi cung cấp;
   ii. Để bảo vệ và bảo vệ các quyền hoặc tài sản của chúng tôi;
 • Tiết lộ chung: Ngoài các ví dụ cụ thể về tiết lộ được liệt kê ở trên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho nhân viên của chúng tôi, nhân viên của các công ty khác trong Tập đoàn của chúng tôi, các đại lý của chúng tôi và cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, những người sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp Dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến bạn là người dùng Dịch vụ của chúng tôi.
 • Dữ liệu Cá nhân Kết hợp: Chúng tôi có thể kết hợp thông tin cá nhân của bạn thu thập được từ việc bạn sử dụng Dịch vụ theo Chính sách quyền riêng tư này với thông tin khác được thu thập từ việc bạn sử dụng các dịch vụ khác do bất kỳ công ty nào khác trong nhóm công ty của chúng tôi điều hành cũng như tất cả các sản phẩm có liên quan hoặc phụ trợ từ đó, bao gồm các dịch vụ di động và mạng xã hội. Chúng tôi sẽ xử lý thông tin kết hợp này theo và sẽ sử dụng thông tin đó cho các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật này.

5. Bảo mật

 • Chúng ta làm gì? Chúng tôi đã thực hiện những nỗ lực đáng kể để bảo vệ tính bí mật của danh tính, sở thích và thông tin khác mà chúng tôi đã thu thập về Người dùng cá nhân và chúng tôi sẽ không cố ý cho phép truy cập thông tin này cho bất kỳ ai bên ngoài Nhóm của chúng tôi, ngoài chính Người dùng hoặc như được mô tả trong tài liệu này Chính sách bảo mật. Chúng tôi đã đầu tư đáng kể vào máy chủ, cơ sở dữ liệu, công nghệ sao lưu, tường lửa và mã hóa để bảo vệ thông tin mà chúng tôi thu thập và xử lý. Những công nghệ này được triển khai như một phần của kiến ​​trúc bảo mật hiện đại.
 • Bạn có thể làm gì? Bạn cũng nên đóng vai trò của mình trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Thông tin đăng nhập của bạn là bí mật và bạn có nghĩa vụ giữ bí mật và bí mật thông tin đăng nhập của mình mọi lúc và cố gắng hết sức để bảo vệ bí mật và bí mật của chúng.

6. Giới hạn bảo mật

 • Tiết lộ được yêu cầu hợp pháp: Do môi trường pháp lý, quy định và bảo mật mà chúng tôi hoạt động, trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể được yêu cầu tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân về Người dùng của chúng tôi và chúng tôi có thể không được phép thông báo cho bạn rằng chúng tôi đã làm như vậy. Chúng tôi sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để hạn chế việc tiết lộ như vậy ở những điều sau: (a) khi chúng tôi tin tưởng thành thực rằng chúng tôi được yêu cầu làm như vậy theo trát đòi hầu tòa, trát hoặc quy trình pháp lý khác hoặc nghĩa vụ đối với chúng tôi; hoặc (b) khi cần thiết một cách hợp lý để xác định, liên hệ hoặc khởi kiện các cá nhân hoặc tổ chức để bảo vệ và / hoặc thực thi các quyền của chúng tôi. Ngoài ra, xin lưu ý rằng chúng tôi có thể tiết lộ thông tin nhận dạng Người dùng của bạn, tên, ngày sinh, địa chỉ đường phố, thành phố, quận, mã bưu điện, quốc gia, số điện thoại, email, hoạt động tài khoản, thông tin liên lạc của bạn với những Người dùng khác,
 • Tiếp thị nhóm: Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email và số điện thoại của bạn cho mục đích cung cấp cho bạn tin tức, chương trình khuyến mãi và các ưu đãi tiếp thị khác từ chúng tôi. Nếu bạn không còn muốn nhận các thông tin khuyến mại, bản tin và ưu đãi tiếp thị này nữa, bạn có thể chọn không nhận chúng khi đăng ký với chúng tôi ban đầu hoặc sau đó bằng cách thực hiện theo hướng dẫn ‘chọn không tham gia’ có trong mỗi thông báo. Ngoài ra, bạn cũng có quyền thông báo cho chúng tôi vào bất kỳ lúc nào rằng bạn không muốn nhận bất kỳ thông tin quảng cáo nào từ chúng tôi và bạn có thể thực hiện việc này bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Hỗ trợ .
 • Cung cấp Hàng hóa và Dịch vụ của Bên Thứ ba: Khi bạn đã đồng ý cho chúng tôi làm như vậy, chúng tôi cũng có thể chia sẻ địa chỉ email và số điện thoại của bạn với các bên thứ ba để họ có thể gửi cho bạn các đề nghị về hàng hóa và dịch vụ của họ. Bạn có thể yêu cầu bất kỳ lúc nào không nhận các ưu đãi đó bằng cách gửi một tin nhắn trống có từ ‘ Xóa’ trong phần chủ đề cho Bộ phận hỗ trợ . Nếu bạn yêu cầu không nhận những ưu đãi này, chúng tôi sẽ xóa thông tin chi tiết của bạn khỏi danh sách phân phối tiếp thị của chúng tôi và khỏi bất kỳ danh sách nào trong tương lai mà chúng tôi có thể chia sẻ với các đối tác tiếp thị của mình. Tuy nhiên, bạn sẽ cần phải hủy đăng ký tách biệt khỏi các thông tin tiếp thị được gửi bởi các đối tác đã nhận được thông tin chi tiết liên hệ của bạn từ chúng tôi trước khi bạn yêu cầu được xóa khỏi các danh sách này.
 • Tính công khai: Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng tên và thông tin chi tiết của bạn trong các tài liệu công khai khi có sự đồng ý bằng văn bản của bạn.

7. Quyền của bạn liên quan đến thông tin của bạn

 • Quyền yêu cầu thông tin về bạn: Chúng tôi mong muốn giữ thông tin của chúng tôi về bạn chính xác nhất có thể. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào để xem xét, thay đổi, lấy bản sao thông tin của bạn hoặc thay đổi hoặc sửa chữa các chi tiết của bạn theo các quyền của bạn theo Đạo luật. Trong trường hợp này, chúng tôi có thể yêu cầu bằng chứng và hài lòng về danh tính của bạn trước khi chúng tôi thực hiện bất kỳ hành động nào được yêu cầu. Để liên hệ với chúng tôi để thực hiện bất kỳ quyền nào của bạn như được nêu trong Điều khoản 12 này, vui lòng gửi e-mail cho Bộ phận hỗ trợ. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể thu một khoản phí nhỏ để trang trải chi phí quản lý liên quan đến bất kỳ yêu cầu nào của bạn về vấn đề này hoặc giải quyết thắc mắc của bạn theo Luật có thể áp dụng.
 • Quyền bổ sung: Bạn có các quyền sau liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình:
  • quyền phản đối việc xử lý có khả năng gây ra hoặc đang gây ra thiệt hại hoặc khó khăn;
  • quyền phản đối các quyết định được thực hiện bằng các phương tiện tự động;
  • quyền trong một số trường hợp nhất định được chỉnh sửa, chặn, xóa hoặc phá hủy dữ liệu cá nhân không chính xác; và
  • quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm. luật bảo vệ dữ liệu.

Nếu bạn không chắc chắn về quyền của mình hoặc lo lắng về cách thông tin cá nhân của bạn có thể được xử lý, bạn nên liên hệ với Người giám sát bảo vệ dữ liệu của Isle of Man (chi tiết được trình bày bên dưới). Nếu bạn liên hệ với chúng tôi liên quan đến quyền của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu hoặc phản đối của bạn. Xin lưu ý, tuy nhiên, không phải tất cả các quyền đều tuyệt đối.

8. Cookie

Cookie là các chuỗi thông tin chỉ ở dạng văn bản được tải xuống máy tính để bàn, máy tính xách tay hoặc thiết bị di động cá nhân của bạn (mỗi ” Thiết bị “) khi bạn truy cập một trang web. Sau đó, chúng được gửi trở lại trang web gốc trong mỗi lần truy cập tiếp theo hoặc đến một trang web khác nhận ra các cookie đó. 

Cookie rất hữu ích và được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Chúng bao gồm việc cho phép bạn điều hướng giữa các trang một cách hiệu quả, ghi nhớ các tùy chọn của bạn và nói chung là cải thiện trải nghiệm người dùng. Đôi khi cookie được sử dụng để giúp đảm bảo rằng các quảng cáo bạn thấy trực tuyến có liên quan đến bạn và sở thích của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie để theo dõi các lượt giới thiệu đến các Trang web của chúng tôi, để ghi nhớ các tùy chọn của bạn và để tạo dữ liệu thống kê ẩn danh, chúng tôi sử dụng để cải thiện trải nghiệm người dùng trên các trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng cookie để đo lường hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo của mình, để giới hạn số lần bạn nhìn thấy một quảng cáo, để ghi nhớ rằng bạn đã truy cập một trang web và cung cấp các quảng cáo phù hợp hơn với sở thích của bạn.

Thông tin chi tiết về cookie và cách chúng tôi sử dụng chúng trên Trang web có thể được tìm thấy trong Chính sách cookie của chúng tôi , Chính sách này cũng cung cấp một liên kết để chỉ cho bạn cách bạn có thể xóa hoặc vô hiệu hóa cookie ?.

Tư vấn miễn phí !